Vad är statisk elektricitet?


Statisk elektricitet uppkommer genom att 2 material vid gnidning mot varandra överför eller tar upp elektroner från den andra parten. Lämnar materialet ifrån sig elektroner uppstår en positiv laddning medan ett tillskott av elektroner ger en negativ laddning. En förutsättning för att ladningen skall kvarstå är att materialet är ett icke elektriskt ledande material såsom plaster, textilier, papper, trä m.m. Det kallas statisk elektricitet, eftersom den finns kvar ända tills den leds bort eller på annat sätt neutraliseras.

Om ytan på materialet rör vid flera olika material så kan både positiva och negativa laddningar finnas på ytan. Dessa kan ofta uppmätas till 10 000-tals volt och de kan ställa till stora problem.

Dels är det väldigt obehagligt för den som utsätts för en stöt från den, jämför själv när du får en stöt av att ta i ett dörrhandtag eller liknande, och det är ändå en ganska liten och harmlös urladdning jämfört med vad som annars kan uppstå. Ett större problem är att statisk elektricitet vållar stora produktions- och kvalitetsstörningar. Den kan störa och förstöra elektronik och den gör så att dammpartiklar m.m. dras till och fastnar på ytan. Den gör också så att mätutrustning inte fungerar rätt.

Efterhand som produktionsutrustning blir bättre och mera sofistikerad så blir det ett allt större problem. Med ökad kapacitet följer inte bara ett större volymbortfall vid produktionsstörning utan kvalitetskraven på det producerade är också större och en kassation kan bli väldigt kostsam, både med tanke på mängden men även för den kundpåverkan den kan ha.

Det enda riktiga sättet att bli av med detta problem är att få bort den statiska elektriciteten. Det enklaste sättet är att leda bort laddningen. Detta gör man genom att se till att all utrustning är jordad. Det är dock oftast omöjligt att helt bli av med laddningen då det ju handlar om icke ledande material och som medför att det enbart är själva kontaktytan där laddningen kan ledas bort. Nya laddningar uppstår dessutom efterhand som materialet förflyttar sig.

Det andra och vanligaste sättet att neutralisera statisk elektricitet är att använda sig av luftjoner. Luftjoner är positiva och negativa joner som skapas av luftens kväve och syremolekyler. När dessa tillförs energi så kan man få dem att förändra sitt elektroninnehåll så de bildar positiva eller negativa joner. Genom att påföra dessa i stor mängd så kan man neutralisera den statiska laddningen genom att positiva joner tar ut negativ laddning och tvärtom för negativa joner.

Det finns flera olika sätt att skapa dessa joner men de 2 vanligaste sätten är genom att använda radioaktivitet eller genom elektrisk spänning. Radioaktivitet används nästan enbart då man vill jonisera i starkt explosiv miljö, då det inte får finnas någon risk för gnistbildning.

Det absolut vanligaste metoden för att skapa joner är att använda hög elektrisk spänning och här kan man skilja mellan växelström och likström.

Växelström är den absolut vanligaste sättet på grund av att det är ett billigt sätt att skapa joner. Nackdelen är att man inte kan styra jonbildningen och att effektiviteten och nogrannheten är lägre. Dessutom kvarstår varierande restladdningar. Joniseringen måste också ske inom ett ganska litet avstånd från materialet och kapaciteten är ganska låg.

Efterhand som produktions-utrustning o –metoder utvecklats till högre kapacitet och med större noggrannhet och därmed ökade kvalitetskrav så har likstömsutrustning blivit allt vanligare. Trots ett något högre pris så blir totalkostnaden betydligt lägre. Detta är det effektivaste och mest kraftfulla sättet att skapa joner och en metod som kan styras otroligt noggrant. En likströmsutrustning klarar mycket stora kapaciteter och går att anpassa till de mest skiftande förhållanden. Den klara stora avstånd och lämnar i stort sett ingen restladdning om den är rätt utförd. En annan fördel med likströmsutrustning är att här kan man styra positiva och negativa joner var för sig och använda utrustningen som uppladdare i de fall då detta behövs.
Copyright 2007 MyCal i Svanskog AB | Tele: 070-6438909 | Fax: 070-3840909 | mycal@mycal.se